Slobodný v demencii znamená zostať tým, kým som...

Informujeme

Sme tu, aby sme informovali laickú aj odbornú verejnosť, klientov, ich príbuzných o našej činnosti, ktorá má v súčasnosti dominantné zameranie na populáciu seniorov a najmä seniorov s demenciou.

Rešpektujeme

Rešpektujeme sa navzájom a budeme rešpektovať vás a vaše požiadavky. S rešpektujúcim prístupom v jednotlivých aj skupinových vzťahoch dokážeme vnímavejšie pristupovať k rôznym problémovým situáciám.

Načúvame

Budeme vás pozorne počúvať. Vypočujeme si vaše názory, poznatky, skúsenosti, ale aj vaše problémy, požiadavky a potreby, na ktoré sa pokúsime spoločne reagovať, vzájomne si pomáhať a obohacovať sa.

Vzdelávame

Sme taktiež kompetentní poskytnúť vzdelávanie rodinným príslušníkom a opatrovateľom, ako aj ďalším pracovníkom v pomáhajúcich profesiách v súčasnosti s dominantným zameraním na populáciu seniorov (začínajúce aj pokročilé problémy s pamäťou, človek s demenciou, Alzheimerova choroba).

Podporujeme

Podporujeme našu odbornú činnosť, aby sme mohli čo najlepšie podporiť vás v osobných, ale aj profesionálnych vzťahoch.

Odovzdávame skúsenosti

Sme tu, pretože vám chceme odovzdať naše skúsenosti, vedomosti, myšlienky, ktoré sme nadobudli v rámci štúdií a bohatej praxe u nás aj v zahraničí. Sme nablízku, poradíme vám.

Terapeutika

Sme Občianske združenie Terapeutika, ktoré vzniklo v roku 2011 s cieľom zviditeľniť a šíriť informácie o terapeutickej činnosti na Slovensku. Hlavnou myšlienkou zakladateľov je uchopiť a odborne ošetriť prácu s klientom v domácom, opatrovateľskom či inštitucionálnom vzťahu.

Terapeutika

Predseda OZ Terapeutika

Podpredseda OZ Terapeutika

Tajomník OZ Terapeutika

Metóda, ktorá vytvára mosty do sveta demencie.

Autorizovaná validačná organizácia imageAutorizovaná validačná organizácia imageAutorizovaná validačná organizácia image
AVO je skratka pre autorizovanú validačnú organizáciu.
Od 1.1.2016 získalo OZ Terapeutika so sídlom v Bratislave, oficiálne tento status, ktorý oprávňuje autorizačne zastrešovať medzinárodne certifikované kurzy. Tým sa vytvára príležitosť dostať do praxe certifikovaných používateľov validácie.OZ Terapeutika AVO bude zastrešovať Validačný tréningový inštitút ( VTI).

Registrovaní VTI lektori v AVO -OZ Terapeutika: Mgr. Mária Wirth, PhD., pôsobiaca v ČR a v SR


Naomi Feil hovorí o dôležitosti a význame zmeny postoja k ľuďom s demenciou. Vypočujte si jej želanie pre Slovenskú a Českú Republiku.

Vnášajme kvalitu do starostlivosti o človeka s demenciou a tým zvyšujme aj kvalitu jeho života.  Zmena k lepšiemu znamená otvoriť srdce novým cestám. 

 • 1460
 •  07.09.2024 09:00 - 25.05.2025 09:00
 •   predbežné miesto: Mlynarovičova 21, Petržalka, Slovensko

Medzinárodne certifikovaný kurz zastrešený OZ TERAPEUTIKA – Autorizovaná validačná organizácia LEKTOR: Mgr. Mária Wirth, PhD., Certifikovaný VTI Teacher

 • 1460
 •  09.09.2023 09:00 - 26.05.2024 09:00
 •   predbežné miesto: Mlynarovičova 21, Petržalka, Slovensko

Medzinárodne certifikovaný kurz zastrešený OZ TERAPEUTIKA – Autorizovaná validačná organizácia LEKTOR: Mgr. Mária Wirth, PhD., Certifikovaný VTI Teacher

 • 95
 •  22.10.2022 09:00
 •   Račianska 15, Bratislava, Slovensko

KURZ JE ZRUŠENÝ .... je nám to ľúto, ale žiaľ nepodarilo sa naplniť ani minimálnu kapacitu účastníkov. Pokúsime sa však v budúcnosti túto ponuku aktualizovať opäť. V prípade akéhokoľvek záujmu o tento typ vzdelávacej aktivity nás neváhajte kontaktovať. OZ Terapeutika: ozterapeutika@gmail.com

 • 15
 •  24.04.2021 09:00
 • Online udalosť

Nahliadni do sveta dezorientovaného veľmi starého človeka s demenciou! Rozpoznaj jeho intuitívnu múdrosť a nauč sa porozumieť významu jeho správania a vyjadreným ľudským potrebám.

Spomínajme spolu inak, zábavnejšie, interaktívnejšie...tvorme spomienky divadlom, kreatívnou činnosťou.

Remembering Yesterday, Caring Today Training image
Remembering Yesterday, Caring Today training je názov medzinárodného projektu grantového programu Grundtvig, ktorý je súčasťou európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme, LLP 2007-2013). Je zameraný na európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých, na výukové a vzdelávacie potreby osôb vo všetkých formách vzdelávania dospelých.
 
Európska komisia poskytuje prostredníctvom programu GRUNDTVIG finančné prostriedky (granty) na mobilitu osôb, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania dospelých a na projektové aktivity inštitúciám, ktoré poskytujú alebo podporujú vzdelávania dospelých (http://web.saaic.sk/llp/sk, z 5.12.2012).
 
V rokoch 2010 – 2012 bolo Slovensko zapojené do medzinárodného projektu Remembering Together (Spomínajme spolu), prostredníctvom ktorého sme získali know-how o tom, ako viesť, realizovať a priniesť metódu reminiscencie do starostlivosti o ľudí s demenciou. Súčasťou projektu neboli len profesionálni pracovníci a ich klienti – seniori, ale samotné rodiny, ktoré participovali na reminiscenčných stretnutiach. Tak mali príbuzní možnosť byť priamym účastníkom vzdelávania a sledovať zmeny u svojho blízkeho. To bolo základom pre podporu nového projektu s názvom Remembering Yesterday, Caring Today training.

 • Bratislava, Slovensko
 • Jána Stanislava 10/A, 84105