Informujeme

Sme tu, aby sme informovali laickú aj odbornú verejnosť, klientov, ich príbuzných o našej činnosti, ktorá má v súčasnosti dominantné zameranie na populáciu seniorov a najmä seniorov s demenciou.

Rešpektujeme

Rešpektujeme sa navzájom a budeme rešpektovať vás a vaše požiadavky. S rešpektujúcim prístupom v jednotlivých aj skupinových vzťahoch dokážeme vnímavejšie pristupovať k rôznym problémovým situáciám.

Načúvame

Budeme vás pozorne počúvať. Vypočujeme si vaše názory, poznatky, skúsenosti, ale aj vaše problémy, požiadavky a potreby, na ktoré sa pokúsime spoločne reagovať, vzájomne si pomáhať a obohacovať sa.

Vzdelávame

Sme taktiež kompetentní poskytnúť vzdelávanie rodinným príslušníkom a opatrovateľom, ako aj ďalším pracovníkom v pomáhajúcich profesiách v súčasnosti s dominantným zameraním na populáciu seniorov (začínajúce aj pokročilé problémy s pamäťou, človek s demenciou, Alzheimerova choroba).

Podporujeme

Podporujeme našu odbornú činnosť, aby sme mohli čo najlepšie podporiť vás v osobných, ale aj profesionálnych vzťahoch.

Odovzdávame skúsenosti

Sme tu, pretože vám chceme odovzdať naše skúsenosti, vedomosti, myšlienky, ktoré sme nadobudli v rámci štúdií a bohatej praxe u nás aj v zahraničí. Sme nablízku, poradíme vám.