Spomínajme spolu inak, zábavnejšie, interaktívnejšie...tvorme spomienky divadlom, kreatívnou činnosťou.

Remembering Yesterday, Caring Today Training image
Remembering Yesterday, Caring Today training je názov medzinárodného projektu grantového programu Grundtvig, ktorý je súčasťou európskeho grantového Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme, LLP 2007-2013). Je zameraný na európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých, na výukové a vzdelávacie potreby osôb vo všetkých formách vzdelávania dospelých.
 
Európska komisia poskytuje prostredníctvom programu GRUNDTVIG finančné prostriedky (granty) na mobilitu osôb, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania dospelých a na projektové aktivity inštitúciám, ktoré poskytujú alebo podporujú vzdelávania dospelých (http://web.saaic.sk/llp/sk, z 5.12.2012).
 
V rokoch 2010 – 2012 bolo Slovensko zapojené do medzinárodného projektu Remembering Together (Spomínajme spolu), prostredníctvom ktorého sme získali know-how o tom, ako viesť, realizovať a priniesť metódu reminiscencie do starostlivosti o ľudí s demenciou. Súčasťou projektu neboli len profesionálni pracovníci a ich klienti – seniori, ale samotné rodiny, ktoré participovali na reminiscenčných stretnutiach. Tak mali príbuzní možnosť byť priamym účastníkom vzdelávania a sledovať zmeny u svojho blízkeho. To bolo základom pre podporu nového projektu s názvom Remembering Yesterday, Caring Today training.