Validácia® Naomi Feil

 
Slovo validácia znamená uznanie, potvrdenie. Ide o uznanie hodnoty človeka a o potvrdenie emočného prežívania jednotlivca bez ohľadu na to, do akej miery je orientovaný. Je to metóda či prístup v komunikácii s dezorientovaným starým človekom trpiacim demenciou. Spracováva vývinovú teóriu E. H. Ericksona, ktorá hovorí o tom, že človek počas života musí prekonať určité vývinové úlohy. Vo vyššom veku, približne v 65 roku života sa k nim znova vracia a bilancuje odžité. Dostáva sa k úlohám, ktoré neboli  spracované dostatočne, alebo vôbec javia sa ako životné krivdy, krízy, potlačené traumy a pod. Pri  postupnej strate prítomnosti a nedávnej minulosti, ktorou trpí človek s Alzheimerovou chorobou, je jeho snahou dosiahnuť rovnováhu. Rovnováha znamená vyrovnanie sa so životom, ktorý jednotlivec prežil a teda prijatím toho dobrého aj zlého. Fyziologicky starnúci človek dokáže túto rovnováhu získať racionalizovaným, osobným zmierením sa so životom, pričom využíva rozumové schopnosti ako pamäť, logické uvažovanie, úsudok a pod. Človek s demenciou a Alzheimerovou chorobou nie je schopný takejto kognície pre úbytok a nefunkčnosť neurónov v mozgu. Jeho snaha o dosiahnutie rovnováhy sa prejavuje v zmenenom sociálnom správaní sa s prejavmi zvýšeného smútku, ale aj návalov zlosti,  stereotypov, opakovania slov a slovných spojení, straty priestorovej orientácie  a pod.  Validovanie týchto stavov prináša do chaosu spokojnosť a vyrovnané prežívanie staroby.  V neposlednej rade je to spôsob, ktorý umožňuje starému človeku s ochorením uspokojovať základné ľudské potreby a zomrieť vyrovnaný so svojím životom.

 

Pre praktické využívanie v každodennej práci s chorými validácia umožňuje určiť fázu dezorientácie, odhadnúť typ správania dezorientovaných starých ľudí a ponúka jednoduché praktické techniky v komunikácií.

 
Prostredníctvom validácie získajú dezorientovaní empatické, aktívne počúvanie, neodsudzovanie, ale práve naopak akceptovanie ich hľadiska reality. V tomto rozmere, v ktorom rastie medzi chorým a validujúcim opatrovateľom dôvera, sa odstraňujú pocity strachu a nutnosť ho obmedzovať. V konečnom dôsledku je vedomie človeka s ochorením znovu posilňované ľudskými hodnotami a zlepšujú sa aj jeho telesné a sociálne funkcie.

 
Chcem sa prihlásiť na kurz
Chcem si kúpiť knihu

Contact Form Powered By : XYZScripts.com