Tréning pamäti

 

Tréning pamäti radíme medzi nefarmakologické prístupy v starostlivosti a liečbe ľudí s demenciou, ale taktiež medzi aktivizačné techniky v práci (nielen) so seniormi. Možno práve v práci so seniormi môžeme túto metódu nazývať tréningom pamäti.

Precvičovanie mozgu je potrebné a možné robiť v každej životnej etape, no najmä vtedy, keď začne človek starnúť. V mladších obdobiach života je táto metóda nahradená inými aktivitami – vzdelávaním sa, zamestnaním, bohatším spoločenským životom, a pod. Preto najmä v starobe, ktorú mnohokrát ovplyvňujú zmenené životné podmienky (napr. strata partnera, zmena bydliska, odchod do dôchodku)  je potrebné, aby sme si každý deň našli čas na aktivity, ktoré udržiavajú náš mozog v pohotovosti. Môže to byť lúštenie krížoviek, hry so slovami, bridž alebo pexeso, vzdelávanie sa v oblasti, ktorá nás zaujíma, čítanie kníh, rozhovory, stretnutia a výlety s inými ľuďmi.

 

 

Formou skupinového tréningu pamäti zabezpečíme pravidelné stretávanie sa s rovesníkmi, či ľuďmi s podobnými problémami alebo naopak záujmami. Taktiež môže byť príjemnou zábavou, či spôsobom ako si zdvihnúť sebavedomie a v neposlednom rade prevenciou proti  zhoršovaniu pamäti a demencii.

Cieľom celkovej aktivizácie seniorov je, aby zostali čo najdlhšie samostatní, sebestační a nezávislí od pomoci iných. Je cestou úspešného starnutia a adaptácie na zmeny, ktoré starnutie prináša. Aktivita prináša výkon, ktorý je užitočný pre seniora i pre ostatných. Jeho schopnosti a zručnosti  možno posilňovať aktivitou:

 

1. tréningom pamäti,

2. kognitívnym tréningom

 

Hlavným cieľom tréningu pamäti je posilniť kognitívne (poznávacie) funkcie seniorov (aktívnych seniorov a seniorov s miernymi kognitívnymi problémami vplyvom náhlej životnej zmeny, spoločenskej izolácie, smútku a pod.) so zameraním na podporu pamäti, posilnenie ich sebavedomia a učenie sa využívať techniky (mnemotechniky, pamäťové pomôcky) na zlepšenie pamäti a sebaobrazu v každodennom živote.

Príklady cvičení v tréningu pamäti: cvičenia pozornosti, cvičenia zmyslového vnímania, logické úlohy, grafomotorické úlohy, precvičovanie dlhodobej pamäti, cvičenia krátkodobej pamäti, koncentračno-pohybové cvičenia, tvorivé aktivity.

 

Cieľom tréningu pamäti a vitality je:

 

Kognitívny tréning je modifikovaný tréning pamäti, ktorý sa zameriava na kognitívne funkcie ako také, teda okrem pamäti aj na myslenie, pozornosť, úsudok, reč, a pod.. Je určený ľuďom s miernym a stredným stupňom Alzheimerovej choroby, ľuďom s miernou kognitívnou poruchou (MCI). Jeho cieľom je udržanie poznávacích schopností a je rovnako dôležitý ako farmakologická liečba. Prevádza sa vo forme cvičení tak, aby nepôsobil na seniorov ako preverovanie ich pamäťových schopností. Cvičenia by mali byť zamerané na podporu dlhodobej pamäti, ktorá býva u týchto ľudí relatívne dlho zachovaná. Cvičenia krátkodobej pamäti využívame skôr u osôb v počiatočnej fáze demencie.

 

Cieľom kognitívneho tréningu je:

 

posilnenie sociálnych väzieb a prevencia pred sociálnou izoláciou človeka

Contact Form Powered By : XYZScripts.com