Tanečno-pohybová terapia (TPT)

 

Podľa ADTA (American Dance Therapy Association) je TPT definovaná ako psychoterapeutické využitie pohybu v procese, ktorý podporuje emocionálnu, sociálnu, kognitívnu a fyzickú integráciu jedinca (www.adta.org).

Podobnú definíciu má britská ADMP UK (Association for Dance Movement psychotherapy UK), ktorá popisuje Tanečno-pohybovú psychoterapiu (TPP) ako psychoterapeutické využitie pohybu a tanca v kreatívnom zapojení jedinca do procesu, v ktorom je podporovaná jeho emocionálna, fyzická a sociálna integrácia  (Meekums, 2OO2).

Čížková  (2005) hovorí , že TPT je psychoterapeutický prístup, ktorý účastníkovi umožňuje lepšie poznávať svoje vnútorné (intrapsychické) a vonkajšie (interpersonálne) fungovanie. Dôraz sa kladie na prepojenosť pohybu, atmosféry (kontaktu s okolím), emócií a presného pomenovania v rámci procesu.

Podľa Márie Fux (1991) je to metóda bezprostredne spájajúca telesný prejav s prejavom vychádzajúcim z vnútra človeka.

Autori C.L.Moore a K. Yamamoto (2011) v popise princípov Labanovho systému pohybu definujú pohyb ako proces zmeny miesta či polohy.

Ak spojíme tvrdenia autorov môžeme povedať, že tanečno-pohybová terapia je prístup, v ktorom pracujeme s prepojenosťou vnútorných procesov s pohybom tela v kontexte kontaktu s okolím. Cieľom je navodenie zmeny, ktorá by mala viesť k harmonizácii, teda k integrácii a podpore zdravého vývinu človeka.

 

V práci s klientmi ako aj so seniormi a ľuďmi s demenciou môžeme tento prístup charakterizovať cez tanečno-pohybovú aktivizáciu a tanečno-pohybovú terapiu (podľa H. Košalovej):

 

Cieľom tanečno-pohybovej aktivizácie je:

 

Tanečno-pohybová aktivizácia je najčastejšie využívaná v zariadeniach pre seniorov v rámci skupinových pohybových rozcvičiek (warm-up), ktorú vedú zdravotní alebo aktivizační pracovníci zariadenia. Vo všeobecnosti môže slúžiť pri nácviku tanečných predstavení, kde sa dbá na efekt daného pohybového vyjadrenia, ktorý má jasný zámer (spoločenský tanec, tančiareň pre seniorov, tanečné predstavenie a pod.)

 

Cieľom tanečno-pohybovej terapie je:

 

 

 

Tanečno-pohybovú terapiu môže viesť len odborník s adekvátnym psychoterapeutickým vzdelaním v tanečno-pohybovej terapii.

V roku 2008 bola založená Slovenská asociácia tanečno-pohybovej terapie, o.z. (ktorá sa v súčasnosti formuje).

Česká asociácia tanečno-pohybovej terapie TANTER je aktívna od roku 2002.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com