Terapeutika

Občianske združenie Terapeutika vzniklo v roku 2011 s cieľom zviditeľniť a šíriť informácie o terapeutickej činnosti na Slovensku. Hlavnou myšlienkou zakladateľov je uchopiť a odborne ošetriť prácu s klientom v domácom, opatrovateľskom či inštitucionálnom vzťahu. Našou snahou je:Informovať

Informovať laickú a odbornú verejnosť, klientov, ich príbuzných o našej terapeutickej činnosti, ktorá má v súčasnosti dominantné zameranie na populáciu seniorov.

Rešpektovať

Rešpektujeme sa navzájom a budeme rešpektovať vás a vaše požiadavky. S rešpektujúcim prístupom v jednotlivých aj skupinových vzťahoch dokážeme vnímavejšie pristupovať k rôznym problémovým situáciám.

Načúvať

Budeme vás pozorne počúvať. Vypočujeme si vaše názory, poznatky, skúsenosti, ale aj vaše problémy, požiadavky a potreby, na ktoré sa pokúsime spoločne reagovať, vzájomne si pomáhať a obohacovať sa.

 

Vzdelávať

Sme taktiež kompetentní poskytnúť vzdelávanie rodinným príslušníkom a opatrovateľom, ako aj ďalším pracovníkom v pomáhajúcich profesiách v súčasnosti s dominantným zameraním na populáciu seniorov (začínajúce aj pokročilé problémy s pamäťou, človek s demenciou, Alzheimerova choroba).

Podporovať

Podporujeme našu odbornú činnosť, aby sme mohli čo najlepšie podporiť vás v osobných, ale aj profesionálnych vzťahoch.

Odovzdávať skúsenosti

Sme tu, pretože vám chceme odovzdávať naše skúsenosti, vedomosti, myšlienky, ktoré sme nadobudli v rámci štúdií a bohatej praxe u nás aj v zahraničí. Sme nablízku, poradíme vám.


Kto sme?

Mgr. Katarína Kiseľáková
Mgr. Mária Wirth, PhD.
Mgr. Henrieta Šotlys Košalová

 


Sme certifikovaní odborníci v týchto oblastiach

Validácia

Slovo validácia znamená uznanie, potvrdenie. Ide o uznanie hodnoty človeka a o potvrdenie emočného prežívania jednotlivca bez ohľadu na to, do akej miery je orientovaný. Je to metóda či prístup v komunikácii s dezorientovaným starým človekom trpiacim demenciou.

Tréning pamäti

Tréning pamäti radíme medzi nefarmakologické prístupy v starostlivosti a liečbe ľudí s demenciou, ale taktiež medzi aktivizačné techniky v práci (nielen) so seniormi. Možno práve v práci so seniormi môžeme túto metódu nazývať tréningom pamäti.Tanečno-pohybová terapia (TPT)

Túto terapiu môžeme definovať ako psychoterapeutické využitie pohybu v procese, ktorý podporuje emocionálnu, sociálnu, kognitívnu a fyzickú integráciu jedinca. Je to taktiež prístup, ktorý účastníkovi umožňuje lepšie poznávať svoje vnútorné (intrapsychické) a vonkajšie (interpersonálne) fungovanie. Dôraz sa kladie na prepojenosť pohybu, atmosféry (kontaktu s okolím), emócií a presného pomenovania v rámci procesu.

Reminiscencia

Reminiscencia je spomínanie, ako metóda a prístup v práci s klientmi je to akt znovuvyvolania spomienok a udalostí z minulosti, ktoré majú stimulačný a terapeutický účinok. Nemali by sme sa ňu pozerať iba ako na špeciálnu a izolovanú aktivitu, ktorú robíme len vo vymedzenom čase, ale ako na dôležitý spôsob komunikácie a zamestnania starších ľudí v každom čase prostredníctvom sprítomňovania ich dlhodobých spomienok.

 


Stanovy

Zobraziť stanovy OZ Terapeutika (veľkosť súboru 2.64 mb)


„Vždy som na to myslel, keď som bol pedagóg, aby to prinieslo pozitívum nie v peniazoch,
ale pre ľudí, ktorí z toho niečo budú mať a budú to dávať mladým.“

Contact Form Powered By : XYZScripts.com